اماکن دیدنی دهلی آکشاردام

اماکن دیدنی دهلی

یکی از شهر هایی که در هند جاذبه های گرشگری زیادی را در خود جای داده است شهر دهلی است. اکاکن دیدنی بسیازی در دهلی وجود دارد که هر یک می تواند جذابیت بسیاری برای گردشگران داشته باشد. با هم تعدادی از اماکن دیدنی دهلی را بررسی می کنیم.

دروازه هند: ( ایندیا گیت )

india-gate

دروازه هند با دارا بودن ارتفاع 42 متری توسط معمار انگلیسی برای یادواره 90000 سرباز هندی کشته شده در جنگ جهانی اول در سال 1931 میلادی ساخته شد. بر روی دیوار های این بنا که به صورت طاق هستند نام این سربازارن حکاکی شده است.
پورانا کیلا: ( قلعه کهنه هند  )

پورانا کیلا: ( قلعه کهنه هند ) پوران کیلا بر روی خرابه های شهر پاندواها به دست شیرشاه سوری در بین سال های 1538 تا 1545 احداث شده است. شهر پانواها شهری است که زمانی در کنار رودخانه یامونا قرار داشته است.
جنتر منتر

جنتر منتر در سال 1724 جنتر منتر با کاربرد رصد خانه و برای انجام تحقیقات نجومی به دستور حاکم جیپور احداث گردید. این بنا با دارا بودن محاسبه های نجومی دقیق قادر است گردش ستارگان را اندازه گیری نماید
مقبره همایون( همایون تمب )

مقبره همایون پس از بازگشت دومین فرزند بابر ( همایون ) از دربار ایران ، از پله های کتابخانه اش سقوط کرده و فوت می کند. حمیده همسر همایون که با فرهنگ و معماری ایرانی در ارتباط بوده است با الهام از مقبره های ایرانیان و فضای چهار باغ و باغ جنت ، در سال 1562 آرامگاه همایون را به دست میرک میرزا قیاس معمار نامدار ایرانی می سازد. این آرامگاه اولین آرامگاه چهار باغ هند در دوره اسلامی است.
بازار بزرگ چندی چوك

بازار چندی چوك

بازار بزرگ چندی چوك به معنای میدان نقـره توسـط جهـان آرا بیگم دخترشاه جهان رو به روی قلعه سـرخ و در ضـلع شـمالی مسجد جامع دهلی ساخته شد. این بازار سنتی دارای راسـته هـای زیادی است که بازار اصلی شهر دهلی را تشکیل میدهد. مسجد جامع دهلی، بزرگترین مسجد دهلی با نام مسـجد جهـان نما، در سال 1658میلادی رو به روی قلعه سرخ، توسـط شـاه جهان ساخته شد. این مسجد در دل شهر کهنه دهلی قـرار دارد و یکی از مراکز مهم مسلمانان هند است.
قطب منار و شهر معابد

قطب منار و شهر معابدمناره 72.5 متری ساخته شده از سنگ جزو اولین بناهـای عظـیم دوره اسلامی هند، در کنار مسـجد قـوه الاسـلام در سـال 1199 میلادی توسط قطب الدین ایبک در جنوب شـهر دهلـی سـاخته شده است. در صحن اصلی مسجد ستون فولادی بزرگـی مربـوط به قرن پنجم میلادی وجود دارد که مردم عامه، حلقه کردن دست از پشت دور این ستون را خوش یمن میدانند. این سـتون هـیچ یمگاه زنگ نمی زند و نشانه دسـت یـابی بـه صـنعت فولادسـازی هندیان در هند باستان است. در چند کیلومتری جنوب ایـن مجتمـع، در حاشـیه یـک خیابـان عریض، معابد بسیار بزرگی مربوط به شاخه های دین هنـدویی و به سبک معماری هندویی مناطق مختلف هند، ساخته شده است.

از اولین بناهای عظیم در دوره اسلامی هند می توان به مناره 72.5 متری ای که در کنار مسجد قوه اسلام توسط قطب الدین ایبک در سال 1199 در جنوب دهلی ساخته شده است اشاره کرد.

حتما بخوانید : معرفی شهر ها و کشور ها : دهلی شهر بدون دودکش

کاخ ریاست جمهوری

کاخ ریاست جمهوری در انتهای خیابان عریض منشعب از دروازه هند، مجموعه بـزرگ کاخ ریاست جمهوری هند قرار دارد و بخشـی از معمـاری مهـم دهلی نو است. این بنا دارای تالارهای بزرگ و 340اتـاق اسـت که در محوطه ای به مساحت 330جریب ساخته شـده اسـت. در حاشیه شمالی این کاخ، مجلس هند واقع شده است. باغ معروف مغولی کاخ، در فصل سرمای هند برای بازدید عموم آزاد است.

مقبره صفدر جنگ

مقبره صفدر جنگ بنای آرامگاه صفدر جنگ، آخرین سبک معمـاری بـاغ مقبـره های دهلی است که در خلال سالهای 1753تا 1754م. در زمان محمد شاه، پادشاه گورکانی هند، ساخته شده است.
درگاه حضرت نظام الدین

درگاه حضرت نظام الدین

در نزدکی مقبره همایون، درگاه صوفی بزرگ هند، خواجـه نظـام الدین اولیا در محلی شلوع و پر تـراکم، میزبـان جمـع کثیـری از زایران مسلمان و غیر مسلمان است. نظام الدین اولیـا از مشـایخ بزرگ چشتیه است که در سال 1238م. در شهر بدایون در ایالـت اوتارپرادش متولد شد و جزو شاگردان صوفی و عارفـان بزرگـی همچون فریدالدین گنج شکر معـروف بـه بابـا فریـد و خواجـه بختیار کاکی بوده است. وی همچنین شاگردان زیادی را در حوزه معروف دین و ادب تربیت کرده است. امیرخسرو دهلوی، شـاعر بزرگ تاریخ هند از جمله شاگردان وی بود.

آکشاردام

آکشارداماین معبد یکی از شاهکارهای بـزرگ معمـاری و مجموعـه هـای فرهنگی معاصر هند است که جزو عجایب هفتگانه معاصر جهان محسوب میشود. در حقیقـت ایـن مجموعـه کـه شـامل معبـد، تالارهای موزه ای بازسازی وقایع و داستانهای مربوط به بـه ایـن شاخه از هندویسم و نیز نمایش فواره و نـور و صـدا اسـت. بـا استفاده از روشهای سـنتی و عـدم اسـتفاده از سـیمان توانمنـدی ساخته شده که معماری و حجاری هنرمندان هند در دوره معاصر را به نمایش میگذارد این معبد اخیراً توسط هزاران نفر در طـول پنج سال ساخته شده است.
فیروز شاه کتلا و حوض خاص
فیروزشاه کتلا آثار بجا مانده مانند قلعه و مسجد و شهر پـنجم دهلی است در سال 1354میلادی ساخته شده است. این شـهر از مجموعه بناهـای آرامگـاهی و آبگیـر بـزرگ حـوض خـاص در جنوب دهلی شروع و تا این مکـان پانصـد متـری دروازه شـرقی دهلی کهنه است ادامه داشته است. به غیر از این دو نقطه کـه بـه عنوان آثار تاریخی حفظ میشوند به نظر میآید باقیمانـده شـهر فیروزشاه در طراحی و ساخت شهر دهلی نو که یکصد سال پیش آغاز شد، ازبین رفته باشد.
باغ لودی

باغ لودی باغ لودی که دارای بناهای آرامگاهی سلسله لودی است آخـرین نمونه معماری دوران سلطنت مسلمانان هند است. بابر بنیـانگزار سلسله گورکانیان آخرین پادشاه سلسله لـودهی بـه نـام ابـراهیم لودهی را شکست داد. وی در جنگ معروف پـانی پـت در سـال 1526م. از بابر شکست خورد و در ایـن جنـگ کشـته شـد. بـاغ لودی علاوه بـر بناهـای آرامگـاهی دارای بـاغ طراحـی شـده و زیبایی اسـت کـه هـر روز صـبح زود پـذیرای جمـع زیـادی از ورزشکاران یوگاست.
باغ وحش دهلی

باغ وحش دهلی در کنار قلعه کهنه هند که بر روی خرابه های شهر باستانی اینـدرا پراساد ساخته شده، در محیطی با تالابهای آن باغ وحش دهلـی واقع شده است. ادر این پارك جنگلی حیوانات مختلف از جملـه زرافه، ببر، اسب آبی، شیر، فیل آفریقایی، انـواع پرنـدگان، انـواع گوزنها و آهوان و سایر حیوانات غالبـاً در محـیط بـاز نگهـداری میشوند.