مواد معدنی در تایلند

مواد معدنی در تایلند

هرچند خلیج تایلند منبع مهمی برای مواد غذایی دریایی است ، منابع گاز طبیعی هم دارد. دولت تایلند استفاده از گاز طبیعی به جای زغال سنگ را تشویق می کند ، هرچند زغال سنگ هنوز هم منبع اصلی تامین انرژی کشور به حساب می آید. زغال سنگ در سراسر کشور از جمله در شبه جزیره مالایا یافت می شود ، اما بیشترین منابع آن در بخش کوهستانی شمال کشور قرار گرفته است. زغال سنگ تایلند اغلب شکل لیگنیت است که زغال سنگی نرم و قهوه ای است و گهگاه قطعاتی از گیاهان را هم شامل می شود. بخش عمده زغال سنگ هم مثل گاز طبیعی صرف تولید برق برای تامین نیازهای داخلی می شود.
بیش از 40 نوع مواد معدنی در تایلند استحصال می شود که مهمترین آنها از نظر اقتصادی لیگنیت است. دیگر مواد معدنی در تایلند عبارتند از قلع ، تنگستن و روی. نقش تایلند در مقام تامین کننده این موتد معدنی کمرنگ شده است و امروزه تولیدات صنایع مواد معدنی در تایلند با کمتر از سی هزار کارگر ، کمتر از 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی را نشکیل می دهد که نسبت به سال 1980 که با صد هزار نفر شاغل در این بخش پانزده درصد تولید ناخالص داخلی را به هود اختصاص می داد ، کاهش یافته است. بخشی از این کاهش ناشی از رشد صنعت به خصوص در خوزه فناوری پیشرفته مثل تجهیزات جمل و نقل ريال تولیدات پتروشیمی و قطعات الکترونیکی است. نگرانی های زیست محیطی و تغییر رویکرد در سیاست دولت نیز سبب تقلیل فعالیت معادن شده است.

حتما بخوانید : سبک زندگی و فرهنگ تایلند – آئین بودا در تایلند


سیاست دولت تایلند در مورد بخش معادن در دهه 1990 با رویکرد گرایش به صادرات تغییر کرد ، به این معنی که هدف آن دستیابی به توسعه پایدار با اولویت تامین نیازهای صنعتی داخلی بود. در نتیجه ، صنعت مهدن هتوز هم در تامین نیازهای رو به رشد صنایع تایلند بر پایه تامین مود خام لازم اهمیت بسزایی دارد. در سال 1998 حدود 90 درصد مواد معدنی تولید شده در داخل کشور مصرف شد. با وجود این ، صاحبنظران معتقدند تایلند از نظر مواد معدنی منطقه بالقوه وسیعی است که همچنان باید بررسی شود ، به این ترتیب موقعیت های صادراتی در آینده فراهم خواهد شد.
روزگاری تایلند یکی از بزرگترین صادر کنندگان قلع در سراسر دنیا به شمار می رفت. اما در سال 1996 ، از اتحادیه کشور های تولید کننده قلع خارج شد ، زیرا تولید داخلی آن به کمتر از 22 هزار تن در سال رسید. نیاز داخلی این کشور به قلع زیاد بود و این کشور به وارد کننده قلع بدل شد. اما هنوز هم قلع از منابع مهم تایلند است و هرچه بیشتر در داخل کشور تولید شود ، واردات کاهش می یابد.