اسکندر

مهاجمان از غرب و شرق در ترکیه

مهاجران یونانی در حدود سال هزار پیش از میلاد سکونت را در امتداد ساحل غربی آغاز کردند . آنان نخست روستاهایی بنا کردند و به کشاورزی پرداختند ، سپس این روستاهای کوچک به شهرهایی نیرومند تبدیل شد . اما بار دیگر مهاجمان از شرق ، از جایی که امروزه ایران نامیده می شود ، بر این سرزمین تاختند . سپاه هخامنشی در قرن ششم پیش از میلاد وارد ترکیه شد و به ساحل دریای اژه رسید . فرمانداران پارسی سپس به مدت دویست سال بر شهرهای یونانی نشین در کناره غربی ترکیه حکومت کردند و حتی در مرکز ترکیه مدت بیشتری قدرت را در دست داشتند .

سپس قدرت تازه ای در غرب پدید آمد . اسکندر کبیر موفق شد مقدونیه ، سرزمین مادری خود را که پیشتر مستقل بود ، با دولت شهرهای یونانی متحد کند . پس از این اقدام او ارتش خود را به سوی شرق روانه کرد . آنان در سال 334 پیش از میلاد به ترکیه تاختند . اسکندر هخامنشیان را شکست داد و در طول مسیر فتوحاتش شهرهای بزرگی تاسیس کرد ، که نظامیان کهنه کار ارتش یونان در این شهر اسکان یافتند و بار دیگر فرهنگ یونانی را برای ترکیه به ارمغان آوردند . اسکندر و فرماندهان ارتش او کوشیدند تا همه مردم محلی را وادارند تا دین یونانی را انتخاب کنند . اما بیشتر مردم آمیزه ای از سنت های کهن خود و آداب و رسوم تازه را پزیرفتند .

 

حتما بخوانید : تاریخ ترکیه – حرکت ترکیه به آینده اروپایی

 

شهرهای یونانی در امتداد ساحل دریای اژه پیشرفت کردند . ثروتمندان در خانه های راحتی زندگی می کردند که دارای آب روان بود و کف آن ها نیز با موزاییک های زینتی پوشیده شده بود . در بسیاری از شهرها آمفی تئاتر ، موزه و سالن کنسرت ساخته شد . دولت شکل آغازین دموکراسی بود و جمعی از افراد تصمم گیری می کردند . اما همه مردم از این روش دولت بهره مند نمی شدند چرا که بسیاری از مردم برده بودند و زنان نیز از حقوق اجتماعی اندکی برخوردار بودند .

اما این قوانین جدید چندان دوام نداشت . اسکندر در سال 323 پیش از میلاد در سی و سه سالگی بر اثر ابتلا به تب درگذشت . پس از مرگ اسکندر ، فرماندهان ارتش او به تقسیم امپراتوری پرداختند . آنان ترکیه را به چند پادشاهی مستقل پاره پاره کردند و برای کسب قدرت با یکدیگر جنگیدند . در این میان دیگر گروه ها نیز به تهاجم خود به ترکیه ادامه دادند .یکی از این گروه ها گل ها بودند .آنان مردمانی از نژاد سلتی بودند که از فرانسه امروزه مهاجرت کردند و در مرکز ترکیه ساکن شدند .