جیپور

جیپور هند

جیپور از اولین شهرهاي طراحی شده هند است که بطور کامل بر مبناي سیسـتم شهرسـازي و براسـاس سیسـتم نجـومی هنـدویی ساخته شده است.
این شهر در سال 1727میلادي توسط مهاراجا سوایی جیسـینگ حاکم منطقه آمر که در حال حاضر به قلعـه آمـر یـا آمـر فـورد معروف است ساخته شد. این قلعه بزرگ خود نیـز جـزو امـاکن گردشگري است که تقریبا در هشت کیلومتري شهر جیپور واقـع است. اما از بخش انتهایی آن بر شهر جیپور مشـرف اسـت زیـرا این قلعه در بالاي تپههاي مشرف بـه شـهر سـاخته شـده اسـت.

دیوارهاي شهر جیپور در سال 1876میلادي بخاطر ورود آلبـرت شاهزاده انگلیس به رنگ صورتی مزین شد که به همین خاطر بـه کاخ شهر شهر صورتی معروف است. خیابانهاي اصلی آن به عرض 34متر شهر جیپور را به مناطق شرقی، ،غربی شمالی و جنـوبی و سـپس خیابانهاي فرعی نیز این مناطق را به بخشهاي کوچکتر تقسـیم میکند.
مناطق دیدنی شهر شامل کاخ شهر، هوامحل، قلعه شهر، جنترمنتر که مخصوص علوم نجومی و رصد ستارگان است  آمرفورد که بر بالاي تپه مشرف به شهر جیپـور قـرار دارد و عـلاوه بـر جـاده مخصوص براي وسایل نقلیه بازدید کنندگان میتوانند با فیل و از مسیر اصلی و قدیمی به این قلعه وارد شوند.

 

حتما بخوانید : معرفی شهر ها و کشور ها – دهلی ، شهر بدون دودکش

از مراکز مختلف و تاریخی دیگر میتوان بـه مـوزه شـهر، مـوزه سـالن آلبـرت، معابـد جـین و هنـدویی و مرکـز بناهـاي یـادبود آرامگاهی خاندان مهاراجاي جیپور اشاره کرد. مردم راجستان کلاً به اعیاد و جشنهاي خـویش پایبنـد هسـتند و هنگـام برگـزاري جنترمنتر فستیوالها شهرهاي راجستان جیپور بسیار زیبا و دیدنی می وشـوند. جشن هولی یا فستیوال رنگها در ایـن شـهر دیـدنی اسـت و از جمله مراسم آن کارناوال فیلمهاست.
یکی از مهمترین ایالتهاي هند بـا تنـوع فرهنگـی و هنـري کـه داراي هویت خاص خود است ایالت راجستان میباشد. بـرخلاف سایر مناطق هند این ایالت از پوشش گیـاهی کمتـري برخـوردار است بطوري که بیشتر مناطق غربی آن کویري اسـت. ایـن کـویر نیز داراي جذابیتهاي خاص خود است و گـروه هـاي کثیـري از گردشگران را به خود جلب میکند. مرکز این ایالت شهر جیپور است کـه در کنـار شـهرهاي آگـرا و دهلی مثلث طلایی گردشگري را تشکیل میدهد