حکومت هند

ُسیاست و حکومت هند

طبق قانون هند  ، حکومت هند به صورت یک حکومت مستقل سوسیلیستی غیر مذهبی و جمهوری دموکراتیک است و مقرر شده که عدالت و آزادی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم و آزادی بیان، عقیده، ایمان و مذهب، برادری و وحدت ملت تامین شود.

هند یک کشور فدرالی است و به صورت پارلمانی اداره می شود. هند دارای سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه است. رئیس جمهور، رئیس قانونی، و تشریفاتی قوه ی مجریه است. رئیس جمهور باید تبعه ی هند ، با حداقل ۳۵ سال سن و حائز شرایط انتخابات باشد.

مدت تصدی وی پنج سال است و وی تواند مجددا به این مقام انتخاب شود. رئیس جمهور، فرمانده کل قوای ارتش فدرال هند است. شورای وزیران نیز زیر نظر نخست وزیر، رئیس جمهور را در انجام وظایفش یاری می کنند و پیشنهادات لازم را به او ارائه می دهند. در واقع نخست وزیر قوه مجریه را اداره می کند  قوه مقننه ( سازمان قانون گذاری) هند – که پارلمان نامیده می شود – مرکب است از رئیس جمهور و دو مجلس که شورای ایالت ( مجلس عالی ) و مجلس مردم ( مجلس عوام ) خوانده می شود.

قوه ی قضائیه ( دیوان عالی کشور ) هند مرکب است از یک رئیس و حداکثر سیزده قاضی انتصابی . قضات تا سن شصت و پنج سالگی می توانند در دادگاه مزبور خدمت نمایند. قانون اساسی هند ، استقلال قضات دیوان عالی را با روش های مختلف تضمین کرده است. در کشور هند ( هندوستان ) ، کلیه ی افراد بیست و یک سال حق رای دادن و شرکت در انتخابات را دارند.