دولت هند - پول هند - روپیه

دولت هند ، سیاست و اقتصاد آن

سیاست و دولت هند

دولت هند، دولتی دمکراتیک است که توسط مجلس منتخب مردم تشکیل میشود و شامل دولت مرکزي و دولتهاي ایالتی است. هند داراي 28ایالت و 5منطقه فرمانداري تحت نظارت مرکز میباشد. هریک از ایالتها از استقلال نسبی در اداره امور داخلی خود برخوردار بوده و داراي سروزیر، شوراي وزیران و مجلس ایالتی هستند که در جهت اداره امور ایالت خود داراي اختیارات نسبی میباشند تشکیلات این کشور بر اساس قواي سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه تنظیم شده است. رئیس جمهور که به جیا صورت تشریفاتی است، توسط مجالس دوگانه لوك سابا و راسابا انتخاب میشود. مجلس لوك سابا داراي پانصد و چهل و پنج کرسی است و حزبی که اکثریت آرا را در انتخابات به دست آورد، نخست وزیر را تعیین میکند و با احزاب ائتلافی هیئت دولت را تشکیل میدهد. قوه قضائی کشور که در راس آن دیوان عالی کشور متشکل از یک رئیس و بیست و پنج قاضی است، قرار دارد و به همراه آشنایی با کشور هندوستان 34 دادگاههاي عالی هر ایالت داراي استقلال کامل است. کمیسیون انتخابات این کشور یک نهاد مستقل دولتی است که اختیار کامل در تشخیص شرایط برگزاري و نظارت کامل بر برگزاري انتخابات را دارد. حداقل سن قانونی راي دهندگان18 سال است

اقتصاد هند

پول رایج: واحد پول هند، روپیه است که اجزاء آن پیسه ( یک صدم روپیه ) میباشد. هر دلار تقریباً برابر با 50 روپیه با اختلاف 2 تا 3 روپیه میباشد. در این کشور، خرید و فروش ارز خارجی در بازار آزاد غیر قانونی است و تبدیل ارز تنها در بانک، صرافیهاي مجاز یا محلهاي مستقر در هتل اه و فرودگاه ها مجاز میباشد.

بین سالهاي بعد از استقلال تا دهه 1970م. اقتصاد هند از محدوده فعالیتهاي کشاورزي، ماهیگیري، منابع جنگلی و نساجی به صنایع سنگین، حمل و نقل و مخابرات گسترش یافت. در خلال دهههاي 1980م. و1990م. بخش خصوصی در اقتصاد هند نقش مؤثري پیدا کرد و در بسیاري از صنایع مانند فنآوری اطلاعات و کامپیوتر پیشرفتهاي زیادي بدست آمد و هند به بازار جهانی راه یافت. با آزاد سازي تجارت و خصوصی سازي بسیاري از صنایع و هکارخان هاي دولتی، طی دهه1990م. رشد اقتصادي هند سالانه هفت درصد افزایش یافته است. علیرغم گسترش صنایع هنوز 60 درصد جمعیت شاغل، به بخش کشاورزي اختصاص دارد. سهم کشاورزي از تولید ناخالص ملی 22/6درصد است. منابع طبیعی مهم و داراي ارزش اقتصادي در هند را زمینهاي زراعی، بی اکسید کروم، ذغال سنگ )مقام چهارم در جهان(، الماس، سنگ آهن، منگنز، سنگ آهک، میکا، تیتانیوم، گاز طبیعی و نفت تشکیل میدهند. بیش از 1700000کیلومتر مربع زمین زراعی سالانه تحت پوشش کشاورزي قرار میگیرد. نزدیک به بیست درصد سرزمین هند پوشیده از جنگل است. در زمینه رشد صنعت توریست، هند یکی از سریعترین کشورهاي جهان است که به طور میانگین سالانه 8/8درصد رشد دارد و پذیراي بیش از 5/2میلیون نفر گردشگر خارجی در سال است.

 

حتما بخوانید : اقتصاد و سیاست هند – سیاست و حکومت هند

واردات هند بیشتر در زمینه نفت و گاز، فراورد هاي نفتی، الماس و سنگهاي جواهرات تراش نخورده است. عمده صادرات هند نیز شامل: فراورده هاي صنعت دارویی، محصولات کشاورزي، نساجی، جواهرات، آهن، فولاد، چرم، مواد شیمیائی و ماشین آلات است که به آمریکا، انگلستان، چین، ژاپن و اروپا صادر میشوند. در گاز سوز کردن خودروها، هند مقام پنجم را در میان کشورهاي جهان و شهر دهلی مقام اول را در میان شهرهاي جهان بدست آورده است.

هند، سومین بازار نفت خام و در حال حاضر و دومین بازار گاز است. این کشور مقام اول در تولید سبزیجات و شیر و مقام دوم در تولید چاي، شکر و برخی اقلام دیگر را در جهان داراست. شبکه راه آهن این کشور که توسط دولت هند اداره میشود، از بزرگترین شبکه هاي راه آهن جهان است که داراي 108هزار کیلومتر خط آهن میباشد. راه آهن هند 560میلیون مسافر را جابجا میکند. شهرهاي بزرگ هند مانند دهلی، بمبئی، کلکته، بنگلور و حیدرآباد نیز داراي سیستم راهآهن شهري و مترو هستند.هند داراي 12بندرگاه مهم با ظرفیت 390میلیون تن و 185 بندرگاه کوچکتر است. شبکه حمل و نقل هوائی هند نیز در اختیار دو شرکت دولتی و دوازده شرکت خصوصی است