ایالت های شمالی هند

ایالت های شمالی هند

چندیگر

chandigar
شهر چندیگر در دویست و پنجاه کیلومتري شمال دهلی یکـی از شهرهاي مدرن هند است که توسط لوکوبوزیه پدر معماري نوین جهان طراحی شد که پس از جدایی هند و پاکستان سـاخته شـده پارك وحش گیر است و مرکز دو ایالت هاریانا و پنجاب است. مراکز دیـدنی ایـن شهر بازارهاي شهر، راك گاردن یا باغ سنگی که با استفاده از دور ریزهاي ساختمانی شهر هنگـام سـاخته شـدن یکبـاره چنـدیگر، ساخته شده، دریاچه، موزه ملـی و مـوزه شـهر و پـارك گـل رز است.
هیماچال پرادش

ایالت های شمالی هند
منطقه کوهستانی هیماچال پرادش ( ایالت شمالی ) از کالکا شـروع میشود و از طریق راه آهن و جاده بـه شـهر کوهسـتانی شـیملا مرکز این ایالت میرسد. راه آهن این مسیر به مینی ترن معـروف است که داراي خـط آهـن و قطـاري کوچـک اسـت کـه مسـیر کوهستانی را با تونلها و پیچ و خم زیاد تا شهر شـیملا، پایتخـت تابستانی دوران استعمار طی میکند. شیملا داراي بناهـاي زیبـایی است که در اطراف مال رود یا خیابان عابران پیاده ساخته شده اند و نیز بناي دوران حکومت گذشته که فعلاً به مرکز مطالعات برتر هند تبدیل شده است داراي موزه و اشیا آن دوره است این شـهر به واسطه طبیعت زیبا و آب و هواي کوهستانی پذیراي حجم زیـاد گردشگر است.
کولو و منالی

kullu
یکی از مناطق زیبا و کوهستانی ایالـت هیماچـال پـرادش کـه از مسیر شما چندیگر از جاده شیملا منشعب مـیگـردد شـهرهاي کولــو و منــالی اســت. ایــن دو منطقــه در دره سرســبز منــاطق کوهستانی هیماچال پرادش امتداد یافته اند و در فصل گرماي هند هزاران گردشگر را به خود جلـب مـیکننـد در ارتفاعـات بـالاي منالی گذرگاه روتان پاس که ایالت هیماچال را به جامو و کشمیر کولو و منالی متصل میکند وجود دارد که داراي ارتفـاع قابـل تـوجهی اسـت امکانات کایت و قایق سواري در رودخانه خروشان ایـن منطقـه نیز از امکانات دیگر گردشگري است.
نانیتال و پارك وحش جیم کابت

ایالت های شمالی هند
نانیتال منطقهاي کوهستانی در اوترانچال چال ایالـت کوهسـتانی هند است که قبلاً بخشی از اوتارپرادش بود، منطقه و شهر نانیتال به عنوان منطقه دریاچه هاي کوهستانی هند اسـت. شـهر نانیتـال در حاشیه دریاچه هاي بـزرگ در ارتفاعـات کوهسـتانی کشـیده شـده است. جاذبه هاي طبیعی و کوهستانی این منطقـه و دریاچـه هـاي بزرگ و کوچک آن به عنـوان مکـانی بـراي گردشـگران درآمـده است قبل از رسیدن به این منطقه، پارك وحش طبیعی و زیسـتگاه ببر هندي به عنوان جیم کابت وجود دارد. این پارك توسـط یکـی از محققان انگلیسی ، جیم کابت در حـدود یکصـد و ده سـال پـیش مورد بررسی قرار گرفته است. هنوز بناهاي سـاخته شـده توسـط وي در این پارك وجود دارند و گردشگران و دوستداران طبیعـت میتوانند در آنها اقامت نمایند. براي دیدن این منطقه وسیع جیب ها و خودروهاي روباز در بیرون پـارك پـذیراي مهمانـان هسـتند و پس از رسیدن به آخرین راه هاي موجود گردشگران بـا فیـل وارد انبوه بیشه ها و درختان این جنگل مـیشـود تـا حیـات وحـش و زیستگاه ببر هندي را مشاهده کنند

هاریدوار، ریشی کیش دهرادون و مسوري

rish-koshi
دو شهر مذهبی هاریدوار و ریشی کیش در آئـین هنـدویی داراي اهمیت ویژه هستند این دو منطقـه در حاشـیه رود یامونـا واقـع پارك جیم کابت شدهاند و علاوه بر جاذبه هاي طبیعی از جمله رودخانـه بـزرگ و خروشان یامونا و کوههاي اطراف آن داراي معابد بزرگ هنـدویی است در ادامه این دو منطقه کوهستانهاي اوتارنچال مرکز ایـن ایالـت، شهر دهرادون واقع شده است. با گذر از این شهر در حدود چهل کیلومتر در نقـاط بـالاي کوهسـتان منطقـه خـوش آب و هـواي مسوري آغاز میشود که در فصل گرماي هند هزاران گردشـگر را به خود جلب میکند

دلهوزي و دارمشالا شهر کوهستانی دلهوزي بر روي پـنج تپـه مشـرف بـر کوههـاي مرتفع و پر برف در ضلع غربی رشته کوه هیمالیـا قـرار دارد. در اطراف این شهر زیباییهاي بسیاري در طبیعت از جمله جنگـل و رودخانه به چشم می خورد. علاوه بر آن دارای معابد تاریخی نیز هست. پایتخت باستانی این منطقه دارای 84 معبد تاریخی ساخته شده بین قرن های هشتم تا دهم میلادی است

ایالت پنجاب

ایالت های شمالی هندمنطقه پنجاب نیز جور مناطق آباد هند است و سرزمین حاصلخیزي است. شهر مهم امریتسر به عنـوان بزرگتـرین مرکـز مذهبی آئین سیک، معبد بزرگ طلایی آنان را در خود جـاي داده است. بطور کلی معابد آئین سیک داراي تأثیرات خاص از سـبک معماري دوران اسلامی است. گفته میشود سنگ بناي ایـن معبـد نیز توسط یکی از عرفاي بزرگ مسلمان گذاشته شده است

یکی دیگر از اماکن دیدنی این شهر باغ بزرگ جالیانوالا باغ است که در سال 1919 استعمارگران انگلیس بـا بسـتن تنهـا ورودي و خروجی این باغ هزاران نفـر زن و کـودك و مـردان بـی سـلاح طرفدار مرحوم گاندي را به گلوله بستند که بیش از هزار نفـر بـه قتل رسیدند. هنوز آثار گلوله ها بر روي دیوارهاي این باغ مشهود است و از چاه بزرگی که صـدها زن و کودک خود را درون آن پرت کرده اند محافظت می شود

ایالت جاو و کشمیر

ایالت های شمالی هنداما شمالی ترین ایالت هند ایالت جامو و کشمیر است. شهر جامو و سرینگر مراکز زمستانی و تابستانی این ایالت هستند.

خطه کشمیر بواسطه ورود ایرانیان خصوصا میر سید هلی همدانی عالم و عارف ایرانی به همراه هفتصد تن هنرمند ، صنعت کار و شخصیت های علمی و ادبی به این سرزمین ، به ایران صغیر معروف است. میر سید هلی همدانی هالم بزرگ شیعه و از خاندان علویان در سال 1314 میلادی در شهر همدان بدنیا آمد و در اوان جوانی همه علوم زمان خویش را فرا گرفت و تقریبا از سن بیست سالگی مسافرت های بزرگ خویش برای دیدار و ملاقات با مشایخ بزرگ جهان اسلام را آغاز کرد. این شاعر و عارف بزرگ به همراه هفتصد تن به منطقه کشمیر مهاجرت کرد و به عنوان مروج دین اسلام علاوه بر ترویج آئـین اسلام، هنرمندان، ادیبان و علماي زیادي را به این منطقه آورد. از مهمترین تأثیرات وي صلح بین حاکم دوره سلطنت هند با پادشاه کشمیر بود که توسعه و پیشرفت و آبادانی را بدنبال داشت

این شهر داراي زیبایی هـاي طبیعـی ماننـد دریاچـه دال در مرکـز ، باغهاي طراحی شده مانند شالیمار و دلشاد است. خـارج از شهر نیز مناطق کوهستانی و جاذبه هـاي طبیعـی ماننـد بـدگام و گلمارگ داراي امکانات گردشگري، تله کـابین و پیسـت اسـکی است..
منطقه له و لداخ آخرین نقاط شمالی هندوستان است. شهر له بـا جمعیت غالب بودایی داراي معابد و مدارس دینی  بودایی است. مسجد جامع این شهر در محلی ساخته شـده کـه میرسـید علـی همدانی در آنجا نماز میگذارد. در این شهر مسجد دیگـري به نام وی ساخته شده است

شهر له را جاده ای زیبا و کوهستانی که بلندترین ارتفاعات جاده ای هند را تشکیل می دهد و به شهر کارگیل متصل می کند. کارگیل شهری کوهستانی و دارای آب و هوای بسیار هوب است اکثر قریب به اتفاق جمعیت این شهر شیعه هستند.